• PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Procedury Bezpieczeństwa

obowiązujące w Przedszkolu Gminy Siepraw

w Sieprawiu „Kropla Słońca”

Podstawa prawna:

 1. Statut Zespołu
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami.)
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59
  z późn. zm.)
 4. Kodeks karny, art. 160
 5. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1
 6. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  1. Konwencja o Prawach Dziecka.

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i respektować treść niniejszego dokumentu.

Osoby, których  dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są

- wszyscy pracownicy przedszkola,

- dyrektor

- rodzice

- osoby prowadzące zajęcia z dziećmi po uzyskaniu zgody dyrektora

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników,
za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

2) Nauczyciele i osoby prowadzące zajęcia za zgoda dyrektora – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej
i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego
i wewnętrznego.

4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

 1. W trosce  o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowani praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.


Procedura 1:

Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu „Kropla Słońca”         w Sieprawiu

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.

3.Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

4.Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

5.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia tj. 7.00 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przyprowadzają do sali dydaktycznej przekazując dziecko nauczycielce.

6.Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.

7.Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.

8.Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki.

9.Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

10.  Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania
z tego sprzętu.

11.  Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie
i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.

12.  Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

13.  Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

14.  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

15.  Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

16.  Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się parami, a dzieci młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim (zalecane
używanie węża spacerowego).

17.  Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.

18.  Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy woźnej oddziałowej lub innej osoby do tego upoważnionej w grupie najmłodszej.

19.  Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe
są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.
Konserwator musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

20.  Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają
z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych
w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

21.  Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Obowiązkiem nauczycieli  jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

22.  W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga
od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie
u nauczycielki mającej je pod opieką.

23.  Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie. Nie odbieranie dziecka przez jednego
z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym; upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane i zmienione.

24.  Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

25.  Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko
w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.

26.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał,
że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola
ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka
lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

27.  Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola tj. do godziny 17.00.

28.  Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

29.  Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi
się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka; w przypadku braku kontaktu z rodzicami – dyrektora. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.

30.  W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów, podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola.

31.  Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu.

32.  Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka
w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.

33.  W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

34.  Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

35.  Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy.

36.  Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.

37.  Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie jest obowiązkowe.


Procedura 1.1.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
  poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka.
 4. Statut Przedszkola „Kropla Słońca” w Sieprawiu.

Postanowienia ogólne

 1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli  oraz pozostałych pracowników przedszkola.

Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie.
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 7.00  do godziny 8.30  przez rodziców /opiekunów.
 3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko  w szatni.
 4. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.
 5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.
 6. Rodzice /opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 7. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 8. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą  rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

10.  Obowiązkiem rodzica jest  przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych               ( szczególnie numerów telefonów komórkowych).

Odbieranie dzieci

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu 6 godzin należy odbierać do  godziny 13.00.
 2. Dzieci przebywające w przedszkolu cały dzień należy odebrać do godziny 17.00.
 3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 4. Wydanie dziecka osobom innym, niż rodzice, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców i złożonego u nauczycielek w grupie w teczce :

„ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w grupie ….  ”
( wzór upoważnienia stanowi załącznik do procedury).

 1. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do karty zgłoszenia i składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.
 2. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.
 3. Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu, kończy się  z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna.
 4. Rodzice, bądź osoby upoważnione przez nich,  ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego odebrania z grupy przedszkolnej.
 5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez .

10.  Obowiązkiem nauczycieli  jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

11.  Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

12.  Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka
od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

13.  W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się,  dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

14.  Rodzic / opiekun jest zobowiązany do bezpośredniego powiadomienia nauczycielki
o zamiarze odbioru dziecka,  w przypadku, gdy  dzieci w godzinach odbioru przebywają w ogrodzie.

15.  Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki  okazać go.

16.  Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

17.  W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka

nauczyciel nie odpowiada za   bezpieczeństwo dziecka.

18.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

19.  W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców  numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.

20.  Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

21.  Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

22.  Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

23.  Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej przedszkola
w celu szczegółowego zapoznania się.


Załącznik nr 1

do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
oraz karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

...................................................................................

Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka 

..................................................................................

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka

Oświadczenie

dotyczące odbioru z przedszkola dziecka 

.....................................................................................................................................

( imię i nazwisko dziecka)

upoważniam /y następujące osoby:

1. ................................................................................................................................................

imię i nazwisko              miejsce zamieszkania                      nr dowodu osobistego      nr telefonu

2. .................................................................................................................................................

imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego       nr telefonu

3. .....................................................................................................................................................

imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego       nr telefonu

4. .................................................................................................................................................

imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego       nr telefonu

5. .....................................................................................................................................................

imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego       nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Siepraw, dnia.....................................       

         

....................................                       ………………………………….

(podpis matki )                                       ( podpis ojca)


Procedura 1.2.

Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Wychowawca podejmuje następujące kroki:

 1. Powiadamia dyrektora placówki
 2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 17. 00, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają
  w domu, dyrektor może:

a)      podjąć decyzję, że wychowawca, bądź inny pracownik  przedszkola może odprowadzić dziecko do domu;

b)      gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).

 1. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
 2. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
 3. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  to wychowawca rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka,  jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalistę ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.


Procedura 1.3.

Procedura postępowania, gdy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę niepełnoletnią

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia dyrektora placówki.
 2. Nie wydaje dziecka, jednocześnie zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, zobowiązując do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor może:

a) Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, zwrócić się do policji o pomoc, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

b) Podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu przez pracownika przedszkola, jeśli rodzice są w domu, dziecko zostaje pod ich opieką lub opieką osoby pełnoletniej wskazanej w Karcie Dziecka przez rodziców.

c) Zwrócić się o pomoc do policji w celu umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

 1. Sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.
 2. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu.
 3. Jeśli powtarzają się przypadki odbierania dziecka z przedszkola, przez osoby niepełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia aktu notarialnego, w którym powierza opiekę nad swoim dzieckiem wyznaczonej osobie.
 4. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny, informując o tym fakcie rodziców.


 

Procedura 1.4.

Procedura postępowania, gdy rodzic ( prawny opiekun ) notorycznie odbiera dziecko po godzinach zajęć placówki

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2. Dyrektor placówki po konsultacji z najbliższą jednostką policji, może podjąć decyzję o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:

a) Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich wskazanych w oświadczeniu).

b) Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej

 1. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
 2. Wychowawca grupy, w której zaistniało dane zdarzenie, wzywa na rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą rodzica/ prawnego opiekuna, który łamie zasady obowiązujące w przedszkolu i powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.
 3. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie Policję ( specjalistę do spraw nieletnich ) lub Sąd Rejonowy. Przeprowadza również rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami, informując ich o poczynionym w tej sprawie postępowaniu.


Procedura 1.5.

Procedura postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka na placówce

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.
 2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
  o nieszczęśliwym wypadku.
 3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.
 4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała.
 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:

 1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.
 2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ nadzorujący, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.
 3. Zabezpiecza miejsce wypadku.
 4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku
  i sporządza protokół powypadkowy.
 5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.
 6. Doręcza niezwłocznie protokół PIP.
 7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Procedura 1.6.

Procedura postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych przedmiotów

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.
 2. Powiadomienie dyrektora.
 3. Powiadomienie rodziców/ opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.
 4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
  i uświadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.
 5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.
 6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową.

Procedura 1.7.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw
 2. Codziennie rano – do godziny 7:30 – konserwator sprawdza teren przedszkola, likwiduje ewentualne zagrożenia
 • w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola / nauczyciela
  go zastępującego / intendenta, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup,
 1. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny woźna oddziałowa danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela
  i dyrektora o tym zagrożeniu.
 2. Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty
 3. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,
 4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy,
 • w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-4-5 letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga woźna oddziałowa lub inna osoba do tego upoważniona i przebywa tam razem z nim,
 1. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje nauczyciel.

10.   Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

11.  W  czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w miejscach zacienionych.

12.  Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)

13.  Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej bądź innej osoby do tego upoważnionej.

14.  W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

Procedura 1.8.

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
 2. Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę
  w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane.
 3. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola do przygotowanej karcie zapisów wyjść.
 4. W karcie wyjścia nauczyciel odnotowuje obecne danego dnia dzieci, ilość opiekunów oraz przewidywany czas trwania wyjścia. Karta wyjścia musi być podpisana przez dyrektora bądź wicedyrektora a w razie ich nieobecności przez osobę do tego upoważnioną.
 5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i woźna oddziałowa lub inna osoba do tego upoważniona.
 6. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun.
 7. W przypadku nieobecności woźnej oddziałowej danej grupy, udział w wycieczce bierze inna woźna oddziałowa wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela .
 8. Podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden z rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.

10.  Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel .

11.  W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.

12.  W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.

13.  Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

14.  Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi woźna oddziałowa, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą .

15.  W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć
w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

16. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

Procedura 1.9.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką .

3. Przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

 • plan wycieczki,
 • listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00),
 • liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,
 • lista telefonów kontaktowych rodziców przedszkolaków

4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel,  woźna oddziałowa oraz inne osoby wskazane listą opiekunów.

6. W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z rodziców (za zgodą nauczyciela), który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu.

7. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę).

8. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant
i napoje.

9. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców
o zaistniałej sytuacji.

10. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale .

Procedura 1.10.

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych odbywających się w przedszkolu za zgoda dyrektora

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym
  z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym
  z dyrektorem przedszkola.
 2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
 3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela).
 4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.
 5. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.
 6. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi  który rozprowadza dzieci do ich grup.
 7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.
 8. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.
 9. Osoba prowadząca informuje rodziców (na tablicy informacyjnej znajdującej się w szatni) oraz dyrektora o ewentualnych nieobecnościach prowadzącej z dwudniowym wyprzedzeniem.


Procedura 1.11.

Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

1. Przedszkole jest zabezpieczone przed swobodnym wejściem osób z zewnątrz .

     2. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola

     3. Z chwilą spotkania osoby obcej przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:

 • podanie celu wizyty,
 • nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
 • prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

     4. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika
o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka .

   5. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ( gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź agresywnie),  pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub nauczyciela
go zastępującego lub intendenta. W przypadku nieobecności dyrektora, nauczyciela zastępującego dyrektora lub intendenta wzywa pomoc Policji.

         6. W przypadku powstania, pod nieobecność dyrektora, zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji, każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

         7. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.